मांसकातडीच्या खाली असणारा मानव,सस्तनप्राणी,उभयचर इ.मध्ये आढळणारा लवचिक भाग.