महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ

महाराष्ट्र राज्यात शालेय शिक्षण व्यवस्था पाहणारी सरकारी संस्था.