मद्र

(मद्र देश या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मद्र हे महाभारतकालीन एक राज्य होते जे सध्याचा पंजाब परिसर.[१]

बृहत्संहिता अध्याय १४, कूर्मविभागातील खालील श्लोक पहा.

दिशि परमोत्तरस्यां‌ मांडव्यतुखारतालहलमद्राः ।

अश्मककुलूतलहडस्त्रीराज्यनृसिंहवनखस्थाः ॥ २२ ॥

वेणुमतीफल्गुलुका गुरूहामरुकुच्चचर्मरंगाख्याः

एकविलोचन शूलिकदीर्घग्रीवास्यकेशाश्च ॥२३॥

अर्थ:- भारतवर्षातील पश्चिमोत्तर(वायव्य) दिशेला असलेले देश:-माडव्य, तुखार, तालहल, मद्र, अश्मक, कुलूत, लहड, स्त्रीराज्य, नृसिंहवन, खस्थ, वेणुमती, फल्गु, लुका, गुरूहा, मरुकुच्च, चर्मरंग, एकविलोचन, शूलिक, दीर्घग्रीवास्यकेश..

संदर्भ

संपादन
  1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Image:EpicIndia.jpg