भांडवल बाजार म्हणजे संस्थांनी भांडवल उभारणीसाठी तसेच भांडवलांच्या समभाग देवाण घेवाण करण्यासाठी आणि कर्जाच्या देवाण-घेवाणीचे व्यवहार चालवण्यासाठी निर्माण केलेली व्यवस्था होय. या बाजारात उद्योजक आणि व्यावसायिक संस्था आपले समभाग बॉडस् इ. विकून दीर्घकालीन भांडवलाची उभारणी करतात. हे मिळालेले भांडवल उत्पादक भांडवलात गुंतविले जाते. येथे सरकारही पिअसे उभे करण्यासाठी आपले दीर्घकालीन कर्जरोखे भांडवल बाजारात विकण्यास आणते.

हेही पहासंपादन करा