भवान्यष्टकम् हे भवानीची स्तुतीपर वर्णन करणारे संस्कृत स्तोत्र आहे.

हे सुद्धा पहासंपादन करा