बोत्स्वानाचा ध्वज

झेंडा

बोत्स्वाना देशाचा ध्वज फिक्या निळ्या रंगाचा असून त्याच्या मधोमध पांढरे काठ असलेला काळ्या रंगाचा आडवा पट्टा आहे.

बोत्स्वानाचा ध्वज
बोत्स्वानाचा ध्वज
नाव बोत्स्वानाचा ध्वज
वापर नागरी वापर
आकार २:३
स्वीकार ३० सप्टेंबर १९६६

हे सुद्धा पहासंपादन करा