बिलियर्डस हा एक खेळ आहे. या मध्ये चेंडू काठीने ढललला जातो. कमीत कमी फटक्यात जास्तीत जास्त चेंडू घालवणे हे उद्दीष्ट असते. हा खेळ टेबलवर खेळला जातो. हा खेळ पूल या नावानेही ओळखला जातो.

बिलियर्डस् या खेळाचे टेबल
भारतीय बिलियर्ड्स खेळाडू पंकज अडवाणी

इतिहाससंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा

हेही पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा

{{कॉमन्स वर्ग|Billiards|बिलियर्ड्स]]