जग जसे बदलत चालले आहेत तसे आपणही आपल्या मानसिकतेत बदल करणे जरुरी आहे