पोलीस शिपाई

पोलीस शिपाई हे पोलीस बलाचे एक पद आहे.