इतिहासपूर्व काळातील जीवनाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रास पुराजीवशास्त्र म्हणतात. या शास्त्राच्या अभ्यासकास पुराजीवशास्त्रज्ञ म्हणतात.