पी.व्ही.आर.

(पी.व्ही.आर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पी.व्ही.आर. हे पुणे शहरातील नगर रस्त्यावरील अनेक पडदे असलेले चित्रपटगृह आहे.