पायथॉन

(पायथन (प्रोग्रॅमिंग भाषा) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पायथॉनचे अर्थ खालीलप्रमाण होउ शकतात:

ग्रीक संदर्भात:

संगंणकीय संदर्भात:

लष्करी संदर्भात: