पायथॉनचे अर्थ खालीलप्रमाण होउ शकतात:

ग्रीक संदर्भात:

संगंणकीय संदर्भात:

लष्करी संदर्भात: