पादत्राणे म्हणजे पायाचे रक्षण करण्यासाठी पायात घालण्याची वस्तु. याचे विवीध प्रकार असतात.

उगमसंपादन करा

उपयोगसंपादन करा

प्रकारसंपादन करा