पाकोळी

पाकोळी हा फुलपाखरासारखा एक कीटक आहे. परंतु फुलपाखरापेक्षा त्याचे रंग मळकट व फिकट असतात.