५० (संख्या)

नेसर्ग्रिक संख्या
(पन्नास या पानावरून पुनर्निर्देशित)

५०-पन्नास  ही एक संख्या आहे, ती ४९  नंतरची आणि  ५१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 50 - fifty.

४९→ ५० → ५१
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
पन्नास
१, २, ५, १०, २५, ५०
L
௫0
五十
٥٠
११००१०
ऑक्टल
६२
हेक्साडेसिमल
३२१६
२५००
७.०७१०६८

गुणधर्म

संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन