सजीवांनी खाल्लेल्या अन्नाचे पोषकद्रव्ये आणि शक्तीमध्ये रूपांतर होण्याची चयापचय क्रिया.