नोकिया १२०८ भ्रमणध्वनी

नोकिया १२०८ हा २००७ मध्ये नोकिया कंपनीने प्रकाशित केलेला जीएसएम भ्रमणध्वनी आहे.