Prof. Namdevrao Jadhav is decedant of Jijau


जाधव यांनी लिहिलेली पुस्तकेसंपादन करा

शिवाजी द मेनेजमेंटगुरू


संदर्भसंपादन करा

Awards

• "Chatrapati Sambhaji Raje"- Gourav Purskar Shivkranti Puraskar

• Maratha Bhushan Puraskar