थाई ही थायलंड मधील लोकांची राष्ट्रीयता आहे. थायलंड देशातील लोकांना थाई म्हणतात.