थलसेना प्रमुखसंपादन करा

स.नं नाव कार्यकाल
जनरल महाराज राजेन्द्र सिंह ०१/०४/१९५५-१४/०५/१९५५
जनरल एम एम श्रीनागेश १५/०५/१९५५-०७/०५/१९५७
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७