थम्सअप हे मुख्यत्वे भारतात विकले जाणारे शीतपेय आहे.

थम्सअप शीतपेयाची बरणी