मृत व्यक्तीच्या दफनस्थळास वा स्मारकास थडगे असे म्हणतात.यालाच कबर देखील म्हणतात.

काहीवेळेस याला समाधी असेही संबोधतात  .

आग्रा येथील ताजमहाल