मुख्य मेनू उघडा
तोराह

तोराह ज्यू धर्माचा धर्मग्रंथ आहे.