तोकुगावा शोगुन हा शेवटच्या जपानी साम्राटाचा पंतप्रधान होता. त्याने केलेल्या कानागावा करारामुळे जपानी साम्राज्याच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली.