३० (संख्या)

नैसर्गिक संख्या
(तीस या पानावरून पुनर्निर्देशित)

३०-तीस  ही एक संख्या आहे, ती २९  नंतरची आणि  ३१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 30 - thirty.

२९→ ३० → ३१
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
तीस
१, २, ३, ५, ६, १०, १५, ३०
XXX
௩0
三十
٣٠
११११०
ऑक्टल
३६
हेक्साडेसिमल
१E१६
९००
५.४७७२२६

गुणधर्म

संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन