मुख्य मेनू उघडा

हखामनी साम्राज्याचा अखेरचा सम्राट.