मुख्य मेनू उघडा

डीट्रॉइट ग्रांप्री ही अमेरिकेच्या डीट्रॉइट शहरात होणारी फॉर्म्युला वन कार शर्यत होती. १९८२ ते १९८८ दरम्यान दर वर्षी झालेली ही शर्यत शहरातील रस्त्यांवरुन व्हायची.

सर्किटसंपादन करा

डेट्रोईट स्ट्रीट सर्किटसंपादन करा