भारतीय सेना मध्ये ४० रॅपिड डिव्हिजन (Re-organised Army Plains Infantry Division) आहेत, १८ इन्फट्री डिव्हिजन, ३ आर्मड, ३ आर्टीलरी डिव्हिजन आहे.