टेकडी अशी भौगोलिक रचना असते जी आसपासच्या भूस्तरापेक्षा ६०० मीटर किंवा कमी उंच आहे.

टेकडी डोंगरापेक्षा कमी उंचीची असते.