टॅरेंटमची लढाई (ख्रि.पू. २१२)

टॅरेंटमची लढाई ही दुसरे प्युनिक युद्ध या युद्धातील एक लढाई होती.