छोटी झाडे म्हणजे झुडुपे. कमी पाणी लागते बाष्पीभवन कमी होते