ज्युलियन, रोमन सम्राट

Ioulianou autokratoros ta sozomena, 1696
ज्युलियन, रोमन सम्राट
रोमन सम्राट