ज्युलिओ-क्लॉडिअन वंश

ज्युलिओ-क्लॉडिअन वंश हा प्राचीन रोमन वंश होता. या वंशातील अनेक लोक रोमन साम्राज्याचे सम्राट झाले होते.

वंशावळ

संपादन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पहिला गैअस ज्यूलिअस सीझर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दुसरा गैअस ज्यूलिअस सीझर
 
 
 
मर्सिआ रेगिआ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
गैअस मारीअस
 
ज्यूलिआ सीझरीस
 
गैअस ज्यूलिअस सीझर द एल्डर
 
औरेलिआ कॉट्टा
 
 
 
 
 
पहिला सेक्स्टस ज्यूलिअस सीझर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 कॅलपर्निआ पीझोनीस
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दुसरा सेक्स्टस ज्यूलिअस सीझर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ज्यूलिआ सीझरीस
 
मार्क्स ॲटिअस
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 पॉंपेईआ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ज्यूलिअस सीझर
 
गैअस ऑक्टेव्हिअस
 
ॲटिआ
 
 
 
तिसरा सेक्स्टस ज्यूलिअस सीझर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 कॉर्नेलिना सिन्ना मायनर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 पॉंपेई
 
ज्यूलिआ सीझरीस
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 गेअस क्लॉडिअस मार्सेलस मायनर
 
ऑक्टेव्हिआ मायनर
 
2 मार्क ॲंटोनी
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 स्क्रिबोनिआ
 
 
ऑगस्टस
 
लिविआ ड्र्यूसिला ऑगस्टा
 
1 टायबीअरिअस नीरो
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 क्लॉडिअस मार्सेलस
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ज्यूलिआ द एल्डर
 
 
3 टायबीअरिअस
 
1 विप्सॅनिआ ॲग्रीप्पिना
 
नीरो क्लॉडिअस ड्रसस
 
ॲंटोनिआ मायनर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 मार्क्स विप्सॅनिअस ॲग्रीप्पा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ज्यूलिअस सीझर ड्रसस
 
 
 
 
 
 
लिविला
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ज्यूलिआ द यंगर
 
 
 
 
गैअस सीझर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
टायबीअरिअस जेमेलस
 
लिव्हिआ ज्यूलिआ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ॲग्रिप्पा पॉस्ट्यूमस
 
ल्युसिअस सीझर
 
 
ॲग्रिप्पिना द एल्डर
 
जर्मेनिकस
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 क्लॉडिअस
 
वॅलेरिआ मेस्सालिना
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ल्युसिअस कॅसिअस लॉंगिनस
 
ड्र्यूसिला
 
 
ड्रसस सीझर
 
 
ज्यूलिआ लिव्हिला
 
ॲग्रिप्पिना द यंगर
 
 
 
1 ग्नेअस डॉमिटिअस हेनोबार्बस
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मिलोनिआ सिझोनिआ
 
कॅलिगुला
 
नीरो सीझर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
नीरो
 
 
क्लॉडिआ ऑक्टेव्हिआ
 
ब्रिटानिकस
 
 
 
 
 
 
ज्यूलिआ ड्र्यूसिला