जागतिक मत्स्य पालन दिन

२१ नोव्हेंबर हा जागतिक मत्स्य पालन दिन म्हणून साजरा होतो.