मुख्य मेनू उघडा
आधुनिक वाफेवरील जनित्राची टरबाईन
फॅरेडेची चकती
डॉयनॅमो

वीज निर्मिती करणाऱ्या करणाऱ्या यंत्राला जनित्र असे म्हणतात. यांत अनेक प्रकार असतात. पाण्यापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या यंत्राला जल विद्युत जनित्र. असे जनित्र वैतरणा येथील जल विद्युत प्रकल्पात आहे. असे तर कोळशाच्या उष्णतेपासून वीज निर्मिती करणाऱ्या यंत्राला औष्णिक जनित्र असे म्हणतात. असे जनित्र एकलहरा, चंद्रपूर येथील औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये आहेत.

अनुक्रमणिका

इतिहाससंपादन करा

विद्युत जनित्राचा शोध मायकेल फॅरेडे या शास्त्रज्ञाने लावला.

यंत्राचे स्वरूपसंपादन करा


जनित्राचे भागसंपादन करा

जनित्राला दोन महत्त्वाचे भाग असतात. एक म्हणजे रोटर(फिरणारा) आणि दुसरा स्टेटर(स्थिर). जनित्रामधल्या चुंबकाच्या जागेवरून त्याचे विविध प्रकार पडतात.

अधिक वाचनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा