चित्र हे एक दृष्य कलेचा एक प्रकार आहे. चित्रातून कलाकाराच्य भावना व्यक्त होतात. चित्र काढण्याचा अनेकाचा छंद असतो.