चर्चा:प्राणु

Add discussion
There are no discussions on this page.

प्रोटोन्स् हे अणुमधिल भाग होत. अणुमधिल इलेट्रोन्स् व प्रोटोन यांची संख्या सारखि असते.

"प्राणु" पानाकडे परत चला.