चर्चा:प्रोटॉन

Add topic
There are no discussions on this page.
(चर्चा:प्राणु या पानावरून पुनर्निर्देशित)

प्रोटोन्स् हे अणुमधिल भाग होत. अणुमधिल इलेट्रोन्स् व प्रोटोन यांची संख्या सारखि असते.

"प्रोटॉन" पानाकडे परत चला.