चर्चा:धोंडोपंत बाजीराव पेशवे

There are no discussions on this page.

बाळाजी बाजीराव पेशवे ऊर्फ नानासाहेब बाजीराव पेशवे. धोंडोपंत हे त्यांचे ऊर्फ नाव नाही हा खोडसाळपणा आहे.

"धोंडोपंत बाजीराव पेशवे" पानाकडे परत चला.