कृपया या लेखाचे शीर्षक जैवविविधता असे हवे. जैविक विविधता हेव्याकरण दृष्ट्या बरोबर वाटत नाही.

"जैवविविधता" पानाकडे परत चला.