चर्चा:ऊष्मगतिक संहति


हे पान सप्टेंबर २०१५ मध्ये रिकामे आढळले होते. या लेखात भर घालण्याची आपणास विनंती आहे.
जर आधीच भर घातली गेली असेल तर हा साचा काढण्याची विनंती.
"ऊष्मगतिक संहति" पानाकडे परत चला.