चंफाई हे भारताच्या मिझोरम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर चंफाई जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.