चंपा

फुलांच्या वनस्पतींचे वंश

चंपा हे मुख्यत्वे गरम प्रदेशांत आढळणारे फुलझाड आहे.

चाफ्याचे फूल

हे सुद्धा पहा संपादन