घाण

अवांछित किंवा निरुपयोगी साहित्य

वाईट वास असणारा, वाईट दिसणारा अथवा मनाला वाईट वाटणारा कोणताही पदार्थ/कृती.

नको असणारा, निरुपयोगी पदार्थ. प्रदूषण करणारी गोष्ट