गुंडाळी सदिश क्षेत्र

सदिश कलनात गुंडाळी सदिश क्षेत्र हे असे सदिश क्षेत्र v असते की त्याचे अपसरण त्या क्षेत्राच्या प्रत्येक बिंदूवर शून्य असते: