हि अंदमान निकोबार द्विपसमूहातील एक नदी आहे.गलाथिया राष्ट्रीय उद्यानाच्यामधोमध गलाथिया नदी वाहते. या नदीवरून या उद्यानाचे नाव गलाथिया पडले आहे.

हेसुद्धा पहासंपादन करा