लाव्हापासून बनलेल्या कठीण रूपातील निसर्गजन्य वस्तूला दगड किंवा खडक किंवा पाषाण म्हणतात. लाव्हा रस घट्ट झाला की त्यापासून डोंगर बनतात. खडक हा डोंगराचा तुकडा असतो. इतर प्रकारचेही खडक असू शकतात.

द्रवरूपातील पृ्थ्वी थंड होताना खडक तयार झाले. भूपृष्ठावर व त्याखाली काही किलोमीटर खोलीपर्यंत आढळणाऱ्या व नैसर्गिकरीत्या तयार झालेल्या खनिजाच्या मिश्रणालाही खडक म्हणतात .खडकाचे गुणधर्म हे त्यातील खनिजे व ही खनिजे एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असतात. बहुतांशी खडकांत सिलिका, ॲल्युमिनियम, मॅग्नशिअम व लोह यांचे प्रमाण जास्त असते .

१.दगडापासून मातीपर्यंत सर्व पदार्थांचा समावेश खंडकामध्ये. २.खडकापासून माती बनते. ३.खडकात अनेक मुलद्रव्ये खनिजे- शुद्ध व अशुद्ध

प्रकारसंपादन करा

निर्मितीनुसार खडकाचे तीन प्रमुख प्रकार पडतात .

अग्निजन्य खडकसंपादन करा

भूगर्भातील तप्त लाव्हा थंड झाल्यावर त्याला अतिशय कठीण असे स्वरूप येते, त्यालाच अग्निजन्य खडक (बेसाल्ट) असे म्हणतात. महाराष्ट्रात बेसाल्ट या काळ्या पाषाणाचे पठार आहे.

लाव्हापासून बनलेल्या कठीण रूपातील निसर्गजन्य वस्तूला दगड किंवा खडक किंवा पाषाण म्हणतात. लाव्हा रस घट्ट झाला की त्यापासून डोंगर बनतात. खडक हा डोंगराचा तुकडा असतो. इतर प्रकारचेही खडक असू शकतात.

हे खडक पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील पदार्थापासूनन तयार होत असल्यामुळे त्यांना प्राथमिक खडक असेही म्हणतात. या खडकांत जीवाश्म आढळत नाहीत .

द्रवरूपातील पृ्थ्वी थंड होताना खडक तयार झाले. भूपृष्ठावर व त्याखाली काही किलोमीटर खोलीपर्यंत आढळणाऱ्या व नैसर्गिकरीत्या तयार झालेल्या खनिजाच्या मिश्रणालाही खडक म्हणतात. खडकाचे गुणधर्म हे त्यातील खनिजे व ही खनिजे एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असतात. बहुतांशी खडकांत सिलिका, ॲल्युमिनियम, मॅग्नशिअम व लोह यांचे प्रमाण जास्त असते.

अग्निजन्य खडकाचे दोन प्रकार केले जातात .

१) अंतर्निर्मित अग्निजन्य खडक

२) बहिनिर्मित अग्निजन्य खडक

१) अंतर्निर्मित अग्निजन्य खडक - ज्यालामुखी प्रक्रियेदरम्यान ज्या वेळेला शिलारसचे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली घनीभवन होते , त्यावेळेस तेथे निर्माण होणाऱ्या खडकांना अंतर्निर्मित अग्निजन्य खडक असे म्हणतात. उदा. , ֡ग्रनाइट , गब्रो . या प्रक्रियेत शिलारस सावकाश थंड होत असल्याने त्यातील स्फटीकीकरणाची क्रियाही सावकाश होते . त्यामुळे स्फटिक सुस्पष्ट व मोठे असतात .

२) बहिनिर्मित अग्निजन्य खडक - या प्रक्रियेत लाव्यारस भूपृष्ठावर पसरल्यानंतर त्याचे घनीभवन होते . त्यापासून निर्माण होणाऱ्या खडकांना बहिनिर्मित अग्निजन्य खडक .उदा., महाराष्ट्र पठारावरील बेसाल्ट खडक .भूपृष्ठागावर आल्यावर लाव्यारस लवकर थंड होतो . त्यामुळे त्यातील स्फटीकीकरणाची क्रिया जलद होते . परिणामी यातील स्फटीक सुस्पष्ट नसतात .

गाळाचे खडक- नदी, हिमनदी , वारा इत्यादी कारकामुळे खडकाचे अपक्षरन होते . त्यापासून तयार झालेल्या गाळ वाहत जातो . सखल भागात या गाळाचे थारावर थर साचतात . त्यामुळे वरच्या थरांचा खालच्या थारावर प्रचंड दाब पडतो व गाळाच्या खडकांची निर्माती होते. उदा. ,वाळूचा खडक . चुनखडक , शेल

रुपांतरीत खडक- तप्त लाव्यारसाचा परिणाम होऊन तसेच भू- हालचाली होत असतात पडलेल्या दाबामुळे मूळ खडकांतील अग्निज किंवा गाळाच्या स्फटीकांचे पुन्हा स्फटीकीकरण घडून येते .त्याचे स्वरूप व गुणधर्म बदलून रुपांतरीत खडकांची निर्मिती होते. खडकांचा रंग व स्फटीकांचा आकार बदलतो. उदा. , नीस, संगमरवर, स्लेट इ.
.

गाळाचे खडकसंपादन करा

रूपांतरित खडकसंपादन करा