खगोलशास्त्रज्ञ म्हणजे खगोलशास्त्राचा अभ्यास करणारे शास्त्रज्ञ होत.