भारतात जैन धर्माच्या तीर्थक्षेत्रांपैकी एक कुलुआ डोंगर हे घनदाट जंगलात आहे. गया येथून या ठिकाणी जाता येते. या डोंगरावर दहावे तीर्थंकर शीतलनाथजी यांनी तप करून केवलज्ञान प्राप्त केले होते.