कामीय दोन्सियो ही क्लोद मोने याची पहिली पत्नी होती.

कामीय दोन्सियो