कामीय दोन्सियो

कामीय दोन्सियो ही क्लोद मोने याची पहिली पत्नी होती.