एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त केलेले कष्ट.